آژیرهای واقعی دریا

برخی تصور می‌کنند دوگونگ‌ها که از بستگان نزدیک به گاو دریایی هستند، انگیزه داستان‌های دریانوردی پری دریایی با بدن‌های خوش فرم و دم‌های درهم‌رفته‌شان هستند. در واقع آنها به ردیف طبقه بندی Sirenia تعلق دارند. دوگونگ ها تنها پستانداران دریایی کاملاً گیاهخوار در جهان هستند و در سراسر نیمکره جنوبی، شامل 40 کشور و منطقه در اقیانوس هند و اقیانوس آرام، یافت می شوند.

برخی تصور می‌کنند دوگونگ‌ها که از بستگان نزدیک به گاو دریایی هستند، انگیزه داستان‌های دریانوردی پری دریایی با بدن‌های خوش فرم و دم‌های درهم‌رفته‌شان هستند. در واقع آنها به ردیف طبقه بندی Sirenia تعلق دارند. دوگونگ ها تنها پستانداران دریایی کاملاً گیاهخوار در جهان هستند و در سراسر نیمکره جنوبی، شامل 40 کشور و منطقه در اقیانوس هند و اقیانوس آرام، یافت می شوند.