Τα πιο δημοφιλή ψάρια παιχνίδι γλυκού νερού

Το μπάσο είναι μια πέρκα-όπως τα ψάρια που περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά είδη, τόσο θαλάσσια και γλυκά νερά. Μπορεί να βρεθεί σε λίμνες, ρέματα και ποτάμια σε όλο τον κόσμο, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ψάρια παιχνίδι, και ένα από τα αγαπημένα αλιεύματα για τους αλιείς. Το μπάσο largemouth είναι ίσως το πιο γνωστό και περιλαμβάνει μεγάλο στόμα, μαύρο, largies, bucketmouth, ευρύ στόμα, και πράσινο μπάσο, για να αναφέρουμε μόνο μερικά.

Diamond Center
Instructor Training Center
Instructor Training Center

{{ item.stateLong }}, {{item.countryLong}}
Show affiliated dive sites
Affiliated dive site {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km


{{item.stats.loggedDives}} Καταγεγραμμένες καταδύσεις
Show affiliated dive centers
Affiliated divecenter {{additionalItem.title}} {{additionalItem.distance}} km
No results/current events found. Please try another search term.