غواصی در جزیره مداس

جزایر ماد، مجمع الجزایر کوچکی از هفت جزیره و چند صخره، میزبان پناهگاهی قابل توجه از جانوران دریایی و گیاهان خشکی است. موقعیت ساحلی و نزدیکی آن به دهانه رودخانه تر، تنوع زیادی از محیط های دریایی و گونه های زیر آب را فراهم می کند که آب های اطراف جزیره را خانه خود می کند. از دیدن گلخانه های بزرگ ماهی و پرتوهای عقاب در هم تنیده با گلخانه های کوچک باراکودا تعجب نکنید. بسیاری از غارهای زیر آب و دیوارهای دریایی مملو از گورگونی ها به جزیره حس جادویی می بخشد و آن را به یکی از بهترین مکان های غواصی در کاتالونیا تبدیل می کند.